PIRK 2 BET KURIUOS* ŽALIA GIRIA PRODUKTUS IR LAIMĖK


DALYVAUTI ŽAIDIME PAPRASTA:

BET KURIOJE prekybos vietoje, parduodančioje ŽALIA GIRIA produktus, įsigykite BET KURIUOS 2 žaidime dalyvaujančius ŽALIA GIRIA produktus, registruokite pirkimo kvitą ir laimėkite vieną iš prizų.

PRIZAI:
MOMENTINIAI PRIZAI:

 • 20 vnt. gertuvių su ŽALIA GIRIA logotipu;
 • 200 vnt. ŽALIA GIRIA pakuočių rinkinių:
  • 50 vnt. 6x1,5l ŽALIA GIRIA Gazuotas šaltinio vanduo
  • 50 vnt. 6x1,5l ŽALIA GIRIA Negazuotas šaltinio vanduo
  • 50 vnt. 6x1,5l ŽALIA GIRIA Citrinų ir žaliųjų citrinų skonio gazuotas vanduo
  • 50 vnt. 6x1,5l ŽALIA GIRIA Rabarbarų skonio silpnai gazuotas vanduo


DIDYSIS PRIZAS:

 • 1 vnt. Išmanusis laikrodis GARMIN Epix 2 Carrera White Titanium Sapphire

 

AKCIJOJE DALYVAUJANČIŲ PREKIŲ SĄRAŠAS:
EAN kodas / Prekės pavadinimas

 1. 4779018745376 / ŽALIA GIRIA 0,25 l stik. /Negazuotas šaltinio vanduo
 2. 4779018745369 / ŽALIA GIRIA 0,25 l stik. /Gazuotas šaltinio vanduo
 3. 4779018743785 / ŽALIA GIRIA 0,5 l PET /Negazuotas šaltinio vanduo
 4. 4779018743808 / ŽALIA GIRIA 0,5 l PET /Gazuotas šaltinio vanduo
 5. 4779018743792 / ŽALIA GIRIA 0,5 l PET /Silpnai gazuotas šaltinio vanduo
 6. 4779018743815 / ŽALIA GIRIA 0,5 l PET Citrinų ir žaliųjų citrinų skonio gazuotas vanduo
 7. 4779018743860 / ŽALIA GIRIA Sportui 0,75 l PET /Negazuotas šaltinio vanduo
 8. 4779018743839 / ŽALIA GIRIA 1,5 l PET /Gazuotas šaltinio vanduo
 9. 4779018743822 / ŽALIA GIRIA 1,5 l PET /Negazuotas šaltinio vanduo
 10. 4779018743846 / ŽALIA GIRIA 1,5 l PET /Silpnai gazuotas šaltinio vanduo
 11. 4779018743853 / ŽALIA GIRIA 1,5 l PET /Citrinų ir žaliųjų citrinų skonio gazuotas vanduo
 12. 4779018748179 / ŽALIA GIRIA 1,5 l PET /Rabarbarų skonio silpnai gazuotas vanduo
 13. 4779018740135 / ŽALIA GIRIA 5l Premium šaltinio vanduo

*Žaidime nedalyvauja ŽALIA GIRIA šaltinio vanduo 19 l.


BENDROSIOS NUOSTATOS

Žaidimas „Pirk 2 bet kuriuos* ŽALIA GIRIA produktus ir laimėk“ (toliau – Akcija) vyksta nuo 2023 m. balandžio 25 d. iki 2023 m. birželio mėn. 29 d. Akciją vykdo UAB „Gelsva“, buveinės adresas Liepkalnio g. 97B, LT-02121 Vilnius, juridinio asmens kodas 120596772 (toliau – Organizatorius). Akcijos sąlygos pateikiamos šiose taisyklėse (toliau – Taisyklės). 

 

AKCIJOS VIETA, PRODUKTAI, TRUKMĖ

1.    Akcija vyksta nuo 2023 m. balandžio 25 d. iki 2023 m. birželio mėn. 29 d.
2.    Kvitų, dalyvaujančių Akcijoje, registracija Akcijos internetiniame puslapyje prasideda 2023 m. balandžio 25 d. 00.01 val. ir baigiasi 2023 m. birželio mėn. 29 d. 23.59 val.
3.    Informacija apie Akciją ir Taisykles skelbiama interneto svetainėje www.zaidimas.zaliagiria.lt
4.    Akcija rengiama visose Lietuvoje esančiose prekybos vietose, parduodančiose „ŽALIA GIRIA“ prekės ženklo produkciją.
5.    Akcijoje dalyvauja visos prekės ženklu „ŽALIA GIRIA“ žymėtos prekės, įsigytos prekybos vietose turint pirkimo kvitą.
6.    Akcijos prekių, kurias įsigyjant galima dalyvauti Akcijoje, skaičius nebus ribojamas.
7.    Akcijos prekėmis gali būti prekiaujama ir prieš bei po šių Taisyklių 2 punkte nurodyto laikotarpio, bet jų įsigijimas prieš ar po Taisyklių 2 punkte nurodyto laikotarpio nesuteikia teisės dalyvauti Akcijoje.
8.    Visi su prizais susiję mokesčiai bus mokami žaidimo Organizatoriaus.

 

AKCIJOS DALYVIAI

9.    Akcijoje gali dalyvauti tik fiziniai asmenys. Akcijoje gali registruotis visi 14 metų sulaukę asmenys. Nepilnamečius asmenis iki 14 metų gali registruoti jų teisėti atstovai savo, t. y. teisėto atstovo, vardu. Nepilnamečiai gali dalyvauti Akcijoje tik gavę savo teisėtų atstovų sutikimą. Jei Akcijoje dalyvauja nepilnametis, laikoma, kad jo teisėti atstovai susipažino su Taisyklėmis ir davė sutikimą dalyvauti Akcijoje.
10.    Akcijoje negali dalyvauti UAB „Gelsva“ įmonės darbuotojai ir jų šeimos nariai.

 

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

11.    Dalyvaudami Akcijoje, dalyviai patvirtina, kad sutinka su šiomis Taisyklėmis ir kad Akcijos Organizatorius bei jo paskirti asmenys gali tvarkyti jų asmens duomenis Akcijos organizavimo bei įgyvendinimo tikslais, siekdami nustatyti prizų laimėtojus, juos paskelbti svetainėje  www.zaidimas.zaliagiria.lt bei ŽALIA GIRIA Instagram ir/ar Facebook paskyrose ir įteikti prizus, taip pat toliau šiose Taisyklėse nurodytais tikslais. Dalyvių asmens duomenys tvarkomi siekiant užtikrinti tinkamą Akcijos organizavimą bei įgyvendinimą, prizų laimėtojų nustatymą, paskelbimą ir prizų įteikimą. Laimėjimo atveju, priklausomai nuo prizo vertės, duomenys gali būti tvarkomi siekiant užtikrinti teisingą mokestinių įsipareigojimų vykdymą: apskaičiuoti mokesčius ir deklaruoti informaciją apie suteiktus prizus. Dalyvaudami Akcijoje ir pateikdami asmens duomenis, dalyviai patvirtina, kad supranta, jog jų duomenys bus tvarkomi aukščiau nurodytais tikslais.
12.    Registruodamasis Akcijoje, dalyvis sutinka, kad jo asmens duomenys bus tvarkomi ir saugomi visą Akcijos laikotarpį ir tris mėnesius po Akcijos laimėtojų paskelbimo. Suėjus duomenų saugojimo terminui, asmens duomenys sunaikinami. Duomenys, esantys prizų priėmimo perdavimo aktuose, saugomi teisės aktuose nustatytą atitinkamų dokumentų saugojimo terminą.
13.    Visiems dalyviams šiomis Taisyklėmis yra pateikiama tokio pobūdžio informacija:

„Jūsų pateikti asmens duomenys tvarkomi UAB „Gelsva“, buveinės adresas Liepkalnio g. 97B, LT-02121 Vilnius, juridinio asmens kodas 120596772 (toliau UAB „Gelsva“ – „Asmens duomenų valdytojas“), laikantis 2016-04-27 Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 „Dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas)“ (toliau – BDAR) ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme nustatytų reikalavimų bei kitų teisės aktų, reglamentuojančių šių duomenų tvarkymą bei apsaugą.
Jūsų asmens duomenys (vardas, pavardė, telefono numeris, el. pašto adresas, pristatymo adresas, didžiojo prizo laimėjimo atveju – asmens kodas) yra pateikiami laisva valia ir gali būti panaudoti Akcijos organizavimo bei įgyvendinimo tikslais, siekiant nustatyti prizų laimėtojus, juos paskelbti, įteikti prizus. Laimėjimo atveju, priklausomai nuo prizo vertės, duomenys gali būti tvarkomi siekiant užtikrinti teisingą mokestinių įsipareigojimų vykdymą: apskaičiuoti mokesčius ir deklaruoti informaciją apie suteiktus prizus. Jūsų vardas, pavardė bus skelbiami internetinėje svetainėje www.zaidimas.zaliagiria.lt bei ŽALIA GIRIA Instagram ir/ar Facebook paskyrose Taisyklėse įvardintą terminą, jeigu Jūs būsite išrinktas kurio nors Akcijos prizo laimėtoju.

Duomenys gali būti perduoti šiems duomenų gavėjams (jų kategorijoms): Organizatoriaus darbuotojai, informacinių sistemų, kurias Organizatorius naudoja prižiūrėtojai, Valstybinė mokesčių inspekcija bei kitos valstybės ir savivaldybių institucijos, kai duomenų teikimas privalomas pagal teisės aktus, Organizatoriaus pasitelkiami duomenų tvarkytojai ir kiti subjektai, susiję su Akcijos įgyvendinimu, subjektai, pasitelkti iš Akcijos kylančių prievolių įgyvendinimui (teisininkai ir kita), kiti juridiniai asmenys (paslaugų teikėjai), kurie teikdami paslaugas Organizatoriui veikia kaip savarankiški duomenų valdytojai.

Jūs turite šias teises: 1) susipažinti su asmens duomenimis, gauti tvarkomų asmens duomenų kopiją, 2) ištaisyti netikslius asmens duomenis, 3) ištrinti asmens duomenis/ apriboti jų tvarkymą, jei yra teisinis pagrindas, 4) perkelti asmens duomenis, 5) nesutikti su asmens duomenų tvarkymu, kai jie tvarkomi remiantis teisėtu interesu, 6) atšaukti sutikimą tvarkyti asmens duomenis, 7) kreiptis su skundu į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją. Norint pasinaudoti šiomis teisėmis ar esant klausimų, reikėtų kreiptis el. paštu reklama@zaliagiria.lt, tel. +370 694 07 118.

 

14.    Informaciją apie asmens duomenis suteikia Akcijos Organizatorius. Privaloma pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba teisės aktų nustatyta tvarka elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leidžia tinkamai identifikuoti asmenį, patvirtinus asmens tapatybę.
15.    Akcijos dalyvis gali bet kada atšaukti sutikimą dėl jo duomenų tvarkymo ir kreiptis į Akcijos Organizatorių el. paštu reklama@zaliagiria.lt, prašydamas panaikinti jo registracijos Akcijoje duomenis. Akcijos Organizatorius per penkias darbo dienas įsipareigoja sunaikinti Akcijos dalyvio pateiktus duomenis. Tokiu atveju dalyvis netenka teisės dalyvauti Akcijoje, gauti prizą.
16.    Organizatorius įsipareigoja užtikrinti asmens duomenų saugumą, įgyvendinti tinkamas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo ar/ir atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Visi Akcijos Organizatoriaus darbuotojai bei jo atstovai įsipareigoja saugoti Akcijos dalyvių asmens duomenis.


DALYVAVIMO AKCIJOJE SĄLYGOS

17.    Akcijoje norintis dalyvauti asmuo Akcijos laikotarpiu (2023 m. balandžio 25 d. iki 2023 m. birželio mėn. 30 d.) turi pirkti bent vieną Akcijos prekę, išvardintą šiose Taisyklėse pateiktame prekių sąraše, bet kurioje prekybos vietoje, parduodančioje ŽALIA GIRIA produktus, visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje, ir registruoti pirkimo kvitą interneto puslapyje www.zaidimas.zaliagiria.lt.
18.    Pirkimo kvitą per visą Akcijos laikotarpį galima registruoti  tik vieną kartą. Paaiškėjus, kad pirkimo kvitas buvo registruotas pakartotinai, bet koks tokios pakartotinės registracijos metu nustatytas laimėjimas yra anuliuojamas, ir Akcijos dalyvis neįgyja teisės į prizą. 
19.    Nepavykus registracijai (pavyzdžiui, jei neteisingai įvedamas kvito numeris), Akcijos dalyvis apie tai informuojamas monitoriuje pasirodančiu pranešimu ir gali taisyti duomenis ar bandyti registruotis tol, kol pavyks prisiregistruoti; priešingu atveju Akcijos dalyvis neregistruojamas dalyvavimui Akcijoje.
20.    Jei registracijos metu sistema rodo, kad jūsų kvito numeris jau užregistruotas (nors tas nebuvo daryta), išsaugokite pirkimo kvitą,  nufotografuokite jį ir atsiųskite nuotrauką el. paštu reklama@zaliagiria.lt. Per 2 darbo dienas su jumis susisieks Organizatorius ir išspręs registracijos problemą.
21.    Akcijos prizų laimėjimai žaidimo dalyviui nėra ribojami.

 

LAIMĖTOJŲ NUSTATYMAS IR PASKELBIMAS

22.    Akcijos dalyvis, užregistravęs savo vardą, pavardę, pirkimo kvitą, telefono numerį ir el. pašto adresą, iš karto sužino, ar laimėjo vieną iš momentinių prizų – apie laimėjimą jis informuojamas ekrane pasirodančiu pranešimu. Laimėtojai renkami momentiniu būdu specialiai tam sukurta programa, kuri kintamu būdu generuoja laimėjimą, atsitiktine tvarka parinkdama vieną iš prizų fonde esančių/likusių prizų – apie laimėjimą dalyvis informuojamas ekrane pasirodančiu pranešimu, taip pat prašoma pasirinkti laimėjimo atsiėmimo vietą vienoje iš sistemoje nurodytų galimų „Vynoteka“ prekybos vietų arba nurodyti pristatymo adresą (miestas, adresas ir pašto kodas).
23.    Didžiojo prizo – Išmaniojo laikrodžio GARMIN Epix 2 Carrera White Titanium Sapphire – laimėtojas iš visų dalyvavusių Akcijoje atrenkamas atsitiktine tvarka specialiai tam sukurta programa ir skelbiamas internetiniame puslapyje www.zaidimas.zaliagiria.lt bei ŽALIA GIRIA Instagram ir/ar Facebook paskyrose 2023 m. birželio 30 dieną.
24.    Pateikdamas (registruodamas) savo duomenis dalyvavimui Akcijoje, Akcijos dalyvis prisiima visą atsakomybę, kad pateikė teisingus duomenis, tikslią informaciją, tai pat yra atsakingas už visas klaidas, padarytas įvedant informaciją. Organizatorius pasilieka teisę neleisti dalyvauti ar pašalinti iš Akcijos joje dalyvaujantį asmenį, jei yra pagrindas įtarti, kad asmuo pažeidžia Lietuvos Respublikos įstatymus ar šios Akcijos Taisykles bei sąlygas.
25.    Visų prizų laimėtojų sąrašai viešai skelbiami svetainėje www.zaidimas.zaliagiria.lt bei ŽALIA GIRIA Instagram ir/ar Facebook paskyrose visą Akcijos laikotarpį ir tris mėnesius po Akcijos laimėtojų paskelbimo.

 

PRIZŲ ATSIĖMIMAS

26.    Momentinis prizas – ŽALIA GIRIA vandens pakuotė – atsiimami Akcijos laimėtojo pasirinktoje „Vynoteka“ parduotuvėje, esančioje Lietuvos Respublikos teritorijoje. Akcijos prizai laimėtojams į pasirinktas parduotuves pristatomi per 1-3 savaites, skaičiuojant nuo prizo laimėjimo dienos. Apie prizo pristatymą į nurodytą parduotuvę laimėtojai informuojami nurodytu el. pašto adresu.
27.    Momentiniai prizai – gertuvės su ŽALIA GIRIA logotipu – išsiunčiami Akcijos laimėtojo pateiktu adresu Lietuvos Respublikos teritorijoje. Akcijos prizai laimėtojams pristatomi per 1-3 savaites, skaičiuojant nuo prizo laimėjimo dienos. Apie būsimą prizo pristatymą laimėtojai informuojami nurodytu telefono numeriu ir/ar el. pašto adresu.
Jeigu kurjerių tarnybai su Akcijos laimėtoju nepavyksta susisiekti ir pristatyti prizo 2 kartus, Akcijos laimėtojas netenka teisės į prizą, ir prizas automatiškai grąžinamas Akcijos Organizatoriui.
28.    Didysis akcijos prizas – išmanusis laikrodis GARMIN Epix 2 Carrera White Titanium Sapphire – su Akcijos laimėtoju iš anksto suderinus laiką, atsiimamas UAB „Gelsva“ patalpose, esančioje Liepkalnio g. 148, Vilnius. Išmaniojo laikrodžio GARMIN Epix 2 Carrera White Titanium Sapphire laimėtojo bus prašoma pateikti asmens kodą Akcijos Organizatoriui el. paštu, kad Organizatorius galėtų sumokėti su prizu susijusius mokesčius, taip pat pasirašyti didžiojo prizo priėmimo-perdavimo aktą.
29.    Atsiimdamas didįjį prizą, didžiojo prizo laimėtojas ar jo tinkamai įgaliotas asmuo privalo parodyti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą, asmens tapatybės kortelę arba vairuotojo pažymėjimą, o jei prizą atsiima įgaliotinis – ir teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą) ar pateikti kitus dokumentus, kurie įrodytų asmens tapatybę. Gavę prizą ir pasirašę priėmimo–perdavimo aktą, prizų laimėtojas negali reikšti Akcijos Organizatoriui ar jo įgaliotai šaliai pretenzijų dėl prizo.
30.    Momentiniai prizai – ŽALIA GIRIA vandens pakuotė – parduotuvėse „Vynoteka“ atsiėmimui saugomi 1 kalendorinį mėnesį nuo pranešimo laimėtojui apie prizo pristatymą į atitinkamą „Vynoteka“ parduotuvę. Neatsiėmus prizo per nurodytą laikotarpį, Akcijos laimėtojas netenka teisės į prizą, kuris automatiškai grąžinamas Akcijos Organizatoriui.
31.    Prizai, kurių nepavyksta pristatyti ar laimėtojas jų nepriima, pašalinami iš Akcijos Prizų fondo ir pakartotinai/papildomai negali būti laimėti, o jų vertė negali būti ir nėra išmokama grynaisiais pinigais ir yra grąžinami Organizatoriui. Jei vieno iš prizų – išmaniojo laikrodžio GARMIN Epix 2 Carrera White Titanium Sapphire – laimėtojas yra nepilnametis asmuo, laimėtojas prizą gali atsiimti tik kartu su teisėtu pilnamečiu atstovu, pateikus prizo laimėtojo atstovavimą pagrindžiančius dokumentus ir savo bei prizo laimėtojo asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus (pasą, asmens tapatybės kortelę, vairuotojo pažymėjimą ar kitus dokumentus, kurie įrodytų asmens tapatybę).
32.    Akcijos Organizatorius neatsako už prizų laimėtojams galimus padarytus nuostolius, atsiradusius naudojantis prizu.
33.    Laimėti prizai negali būti pakeisti jokiu kitu prizu, prizo vertė negali būti išmokama grynaisiais pinigais.
34.    Su prizo atsiėmimu susijusios šiose Taisyklėse nenurodytos papildomos išlaidos, pavyzdžiui, telefono pokalbių išlaidos, nuvykimo iki prizo atsiėmimo vietos išlaidos ir kt., prizų laimėtojams nepadengiamos ir neatlyginamos.
35.    Organizatorius neatsako už tai, jeigu Akcijos dalyviai nesilaiko šių Taisyklių reikalavimų.
36.    Organizatorius neatsako už Akcijos dalyvių pasitraukimą iš Akcijos, taip pat prizų neišdavimo atvejus, kai nesilaikoma šių Taisyklių arba kai Akcijos dalyvių pateikta informacija yra neteisinga ar netiksli, arba jei su prizų laimėtojais nepavyko susisiekti dėl priežasčių, nepriklausančių nuo Organizatoriaus ir jo įgaliotos šalies.
37.    Organizatorius turi teisę vienašališkai nutraukti ar sustabdyti Akciją tais atvejais, kai susidaro nenugalimos jėgos aplinkybės, taip pat dėl kitų pagrįstų priežasčių. Organizatorius taip pat turi teisę dėl pagrįstų priežasčių vienašališkai keisti Akcijos sąlygas ir Taisykles. Apie Akcijos nutraukimą, sustabdymą ar Akcijos ir/ar Taisyklių keitimą Organizatorius privalo pranešti internetiniame puslapyje www.zaidimas.zaliagiria.lt.
38.    Visos pretenzijos dėl Akcijos organizavimo ir (arba) eigos pateikiamos raštiškai Akcijos Organizatoriui UAB „Gelsva“, adresu Liepkalnio g. 97B, Vilnius ar el. paštu reklama@zaliagiria.lt iki 2023 m. liepos  31 d. su nuoroda „ŽALIA GIRIA žaidimas“. Skunde išdėstomos visos aplinkybės, jos pagrindžiamos, pridedami skundą pagrindžiantys dokumentai ar jų kopijos. Po 2023 m. liepos 31 d. pateikti skundai nenagrinėjami.
39.    Organizatorius nagrinėja pretenzijas ir pateikia atsakymus per 20 (dvidešimt) dienų nuo pretenzijos gavimo. Jei Organizatorius pretenzijas laiko pagrįstomis, savo atsakyme nurodo pretenzijos patenkinimo tvarką ir terminus. Jei pareiškėjas yra nepatenkintas atsakymu, jis gali ginti savo teises ir teisėtus interesus įstatymo nustatyta tvarka.
40.    Organizatoriaus ir Akcijos dalyvių teisės ir pareigos nurodytos tik šiose Taisyklėse.
41.    Taisyklės patvirtintos 2023 metų balandžio mėn. 07 dieną.